O nas

Austriacki Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer z siedzibą w Wiedniu*, prowadzi w Polsce działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego za pomocą oddziału zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000414563, NIP 1080012660, Regon 146050795.

Adres oddziału: 00-195 Warszawa, ul. Z. Słomińskiego 15/510A.

Zarówno firma macierzysta, jak i oddział w Polsce, zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym wyłącznie w zakresie ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych dla przedsiębiorstw. Nie obsługuje konsumentów, w rozumieniu art. 22.1. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.0.121 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).

Firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce nie jest zobligowana do współpracy z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Oferowane produkty ubezpieczeniowe zostały przez Pana Christiana Waldendorfer, jako maklera ubezpieczeniowego, wynegocjowane dla polskich przewoźników z niemieckim ubezpieczycielem ERGO z siedzibą w Düsseldorfie oraz węgierskim ubezpieczycielem CIG Pannónia z siedzibą w Budapeszcie. Dlatego firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce nie przeprowadza dla klienta każdorazowo analizy rynkowej dostępnych produktów ubezpieczeniowych, lecz proponuje zawarcie umów ubezpieczeniowych na warunkach wynegocjowanych na potrzeby polskich przewoźników (szczegóły patrz w informatorach konkretnych produktów).

Z powyższych powodów zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, oddział w Polsce jest możliwe dopiero po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zrzeczeniu się z pisemnej porady, o której mowa w art. 26 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Wymienione powyżej towarzystwa upoważniły firmę Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, oddział w Polsce do poboru składek ubezpieczeniowych.

Wypełniając ustawowy obowiązek firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, oddział w Polsce informuje, że: nie posiada – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – udziałów w towarzystwie ubezpieczeniowym w ilości równej lub przekraczającej 10% swego kapitału, jak również nie dysponuje – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – ilością głosów w organach jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, równą lub przekraczają 10%.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, oddział w Polsce, Ubezpieczony będzie powiadamiany o wszelkich zmianach dotyczących powyżej przekazanych informacji, jeżeli takie nastąpią w okresie trwania umowy.


*Firma macierzysta prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie maklera ubezpieczeniowego. Christian Waldendorfer Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten z siedzibą w Wiedniu, 1060 Wien Gfrornergasse 3, zarejestrowany w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych Register: 990 Nr 103010R06/07. Weryfikacja pod https://www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister, wybrać opcję: “nach Gewerbe suchen” i wpisać w pole GISA-Zahl: 25644784 potem kliknąć na “Weiter”.

Organem, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego jest Magistratisches Bezirksamt für den 6., 7. Bezirk 1070 Wien, Hermanngasse 24-26, który jest równocześnie miejscem do składania skarg i zażaleń.