Spełnienie obowiązku informacyjnego

Austriacki Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer z siedzibą w Wiedniu*, jako pośrednik ubezpieczeniowy prowadzi w Polsce działalność z zakresu dystrybucji ubezpieczeń - w ramach swobody przedsiębiorczości, poprzez Oddział zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000414563. NIP 1080012660. Regon 146050795.

Adres oddziału: 00-195 Warszawa, ul. Z. Słomińskiego 15/510A.

Zarówno firma macierzysta, jak i Oddział w Polsce, zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń wyłącznie w zakresie ubezpieczeń transportowych dla przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe towarów i osób. Oddział nie obsługuje konsumentów, w rozumieniu art. 22.1. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.0.121 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami).

Wypełniając ustawowy obowiązek firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer informuje, że:

1) nie posiada – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – udziałów w towarzystwie ubezpieczeniowym w ilości równej lub przekraczającej 10% swego kapitału, jak również nie dysponuje – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – ilością głosów w organach jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, równą lub przekraczają 10%;

2) od zawartych umów ubezpieczenia otrzymuje prowizję (kurtaż) uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej;

3) Klient ma możliwość złożenia reklamacji na piśmie, którą należy przesłać na adres Oddziału lub ustnie w oddziale, w godzinach jego otwarcia (dni robocze pon.-pt. 9:00-16:00);

4) skargi i zażalenia na działalność Maklera składa się w Magistratisches Bezirksamt für den 6., 7. Bezirk 1070 Wien, Hermanngasse 24-26;

5) w przypadku powstania sporu istnieje pozasądowa możliwość jego rozwiązania.

Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, nie jest zobligowany do współpracy z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Oferowane produkty ubezpieczeniowe zostały przez Pana Christiana Waldendorfer, jako maklera ubezpieczeniowego wynegocjowane i opracowane dla polskich przewoźników drogowych wspólnie z niemieckim ubezpieczycielem ERGO z siedzibą w Düsseldorfie oraz węgierskim ubezpieczycielem CIG Pannónia z siedzibą w Budapeszcie. Dlatego firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce nie przeprowadza dla klienta każdorazowo analizy rynkowej dostępnych produktów ubezpieczeniowych, lecz proponuje zawarcie umów ubezpieczeniowych na warunkach wynegocjowanych na potrzeby polskich przewoźników (szczegóły patrz w informatorach konkretnych produktów).

Zawarcie przez Internet umowy ubezpieczenia za pośrednictwem firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce jest możliwe dopiero po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zrzeczeniu się z porady, o której mowa w art. 32 ust. 1 punkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku woli uzyskania porady, o której mowa w poprzednim zdaniu należy o umówić terminu spotkania pod numerem telefonu 605 617 418.

Wymienione powyżej towarzystwa upoważniły firmę Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, do poboru składek ubezpieczeniowych. Sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego pośrednikowi ubezpieczeniowemu uznaje się za wpłacone zakładowi ubezpieczeń.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce, Ubezpieczony będzie powiadamiany o wszelkich zmianach dotyczących powyżej przekazanych informacji, jeżeli takie nastąpią w okresie trwania umowy.


*Firma macierzysta prowadzi działalność dystrybucji ubezpieczeń w formie maklera ubezpieczeniowego. Christian Waldendorfer Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten z siedzibą w Wiedniu, 1060 Wien Gfrornergasse 3, zarejestrowany w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych Register: 990 Nr 103010R06/07. Weryfikacja pod https://www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister, wybrać opcję: “nach Gewerbe suchen” i wpisać w pole GISA-Zahl: 25644784 potem kliknąć na “Weiter”.

Organem, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego jest Magistratisches Bezirksamt für den 6., 7. Bezirk 1070 Wien, Hermanngasse 24-26, który jest równocześnie miejscem do składania skarg i zażaleń. Firma macierzysta jest członkiem Austriackiej Izby Handlowej (ÖWK). Numer UID: ATU66035408.